Ръководството на „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” осъзнава важността от управлението на човешките ресурси. За да постигне своите цели за подобряване на работата, „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” насърчава развитието и приобщаването на хора си:
• чрез осигуряване на непрекъснато обучение и планиране на кариерата;
• чрез определяне на техните отговорности и правомощия;
• чрез определяне на индивидуални и колективни цели, управлявайки процеса на работа и оценявайки резултатите;
• чрез улесняване въвличането при определяне на целите и вземането на решения;
• чрез признаване и стимулиране;
• чрез създаване на условия за насърчаване на нововъведенията;
• чрез осигуряване на ефективна работа в екип.
„БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” разполага с високо квалифицирани специалисти със средно специално и висше образование в областта на металолеенето и дървообработването, икономисти и др.
Общия брой на персонала е 65 човека с тенденция за разкриване на нови работни места.