Подобряване и усъвършенстване

Общи положения
Ръководството на „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” непрекъснато се стреми към подобряване ефективността и ефикасността на процесите на организацията. Подобренията могат да се намират в диапазона от подобрения на "малки стъпки", през непрекъснати подобрения до стратегически проекти за резки подобрения. „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” е внедрила подходящ начин за определяне и управление на дейностите по подобряването. Тези подобрения могат да дадат като резултат промени в продукта или процесите и дори промени в системата за управление на качеството или в организацията

Коригиращи действия
Висшето ръководство осигурява коригиращите действия да се използват като инструмент за подобряване. Планирането на коригиращите действия включва оценяване на важността на проблемите и е от гледна точка на влиянието върху такива аспекти като разходите за работа, разходите за несъответствията, характеристиките на продукта, сигурност на действието и безопасността и удовлетвореността на потребителите и другите заинтересовани страни. Служители с различни специалности и ниво в йерархията на „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” вземат участие в процесите на коригиращите действия. Всички коригиращи действия са включени в прегледа на ръководството, с цел постигане на убеденост от ръководството на „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД”, че превантивните и коригиращи действия са ефективни и ефикасни.
При провеждане на коригиращи действия, „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” идентифицира източниците на информация, събира информацията и определя необходимите коригиращи действия. Определените коригиращи действия са насочени към елиминиране на причините за несъответствията, за да се избегне повторната им поява. Примерите за източници на информация за разглеждане на коригиращите действия включват:
* рекламации от потребителите;
* доклади за несъответсвия;
* доклади от вътрешни одити;
* изходни елементи от прегледите от ръководството;
* изходни елементи от анализа на данните;
* изходни елементи от измерванията на удовлетвореността;
* записи, свързани със системата за управление на качеството;
* хората от организацията;
* измервания на процеса;
Има много начини да се определят причините за несъответствията, включително анализ от едно лице или определяне на екип (по проект) за разработване на коригиращи действия.
При оценяване на необходимостта от действия, за да се осигури предотвратяване появата отново на несъответствията, „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” осигурява подходящо обучение за хората, назначавани в екипите по проектите за разработване на коригиращи действия.
„БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” въвежда причинно-следствения анализ в процеса на коригиращите действия. Резултатите от този анализ са проверени чрез изпитване, преди да се определят и предприемат коригиращите действия.
Дейността по анализ на несъответствията, предприемане и анализиране на коригиращите действия е регламентиран в ОП 04.00.00 Превантивни и коригиращи действия.

Превантивни действия
„БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” определя действията за отстраняване на причините за потенциални несъответствия, за да предотврати появата им. Превантивните действия са адекватни на ефектите от потенциалните проблеми.
Действията за предотвратяване на потенциалните проблеми са регламентирани процедура ОП 04.00.00 “Превантивни и коригиращи действия”, която определя изискванията към :
* определянето на потенциалните несъответствия и техните причини;
* оценяването на необходимостта от действия за да се избегне появата на несъответствия;
* определянето и въвеждането на необходимите действия;
* записването на резултатите от предприетите действия;
* прегледа на предприетите превантивни действия.

Предотвратяване на загубите
Ръководството планира намаляването на ефектите от загубите на организацията за да поддържа изпълнението на процесите и продуктите. Предотвратяването на загубите чрез планиране е приложено в процесите на осъществяване и спомагателните процеси, в дейностите и в продуктите, за да се осигури удовлетвореност на заинтересованите страни.
За да бъде ефективно и ефикасно, планирането на предотвратяването на загубите се извършва систематично. То се основава на данни от подходящите методи, включително оценяване на историческите данни за тенденциите и критичните точки в работата на организацията и нейните продукти, за да се получат количествени данни. Данните се получават от:
* преглед на нуждите и очакванията на потребителите;
* анализ на пазара;
* изходни елементи от преглед от ръководството;
* изходни елементи от анализа на данните;
* измервания на удовлетвореността;
* измервания на процеса;
* системи, които обединяват източниците на информация от заинтересованите страни;
* записите свързани със системата за управление на качеството;
* изучаване на минал опит;
* процесите, които осигуряват ранно откриване на условията за “неуправляемо функциониране”.
Тези данни осигуряват информацията за разработване на ефективен и ефикасен план за предотвратяване на загубите и определяне на подходящ приоритети за всеки процес и продукт, за да удовлетвори нуждите и очакванията на заинтересованите страни.
Резултатите от оценяването на ефективността и ефикасността на плана за предотвратяване на загубите са изходни елементи от прегледа от ръководството и се използват като входни елементи за изменения на плановете и като входни елементи за процесите на подобряване.
Непрекъснато подобряване на организацията
За да съдейства за осигуряване на бъдещето на организацията и удовлетвореността на заинтересованите страни, ръководството създаде култура на организацията, която да въвлича хората, в активно търсене на възможности за подобряване в изпълнението на процесите, дейностите и продуктите.
За да се приобщят хората, висшето ръководство създава подходяща среда, в която правата са делегирани по начин, по който хората да могат да действат и да поемат отговорността за определянето на възможностите, при които организацията може да подобри работата си. Това се постига чрез дейности като:
* поставяне на цели за хората и организацията;
* сравняване с най-добрите (benchmarking) конкуренти и най-добрите практики;
* признаване и възнаграждение за постижение в подобряването; и
* предлагане на схеми, включващи навременна реакция на ръководството.
За осигуряването на структура за дейностите по подобряването, висшето ръководство определя и прилага процес за непрекъснато подобряване, който е приложен към процесите на осъществяването и спомагателните процеси и дейности. За да осигури ефективността и ефикасността на процеса на подобряване, процесите на осъществяване и спомагателните процеси, същите се разглеждат от гледна точка на:
* ефективност (такива като изходни елементи, съответстващи на изискванията);
* ефикасност (такива като относителни разходи под формата на време и пари);
* външни ефекти (такива като изменения от законови и нормативни);
* потенциални слабости (такива като липсата на способност и цялостност);
* възможности за използване на по-добри методи;
* управление на планирани и непланирани изменения; и
* измерване на планираните ползи.
Този процес за непрекъснато подобряване е използван като инструмент за подобрение на вътрешната ефективност и ефикасност на организацията и за подобряване на удовлетвореността на потребителите и други заинтересовани страни.
Ръководството подкрепя подобренията във формата на "малки стъпки" продължителни дейности, интегрирани в съществуващите процеси, а също така възможности за рязко подобряване, за да се постигне максимална полза за организацията и заинтересованите страни.
Примери за входни елементи за поддържане на процеса на подобряване включват информация, получена от:
* данните от потвърждаването;
* процеси, предоставящи данни;
* данни от изпитване;
* заявени изисквания и обратна връзка от заинтересованите страни;
* опитът на хората в организацията;
* финансови данни;
* данни за характеристиките на продуктите; и
* данни за предоставени услуги.

Ръководството осигурява измененията на продукта или процеса да са одобрени, разделени по приоритети, планирани, финансирани и управлявани, за да се удовлетворят изискванията на заинтересованата страна и да не се превишават възможностите на организацията