Фирма  „Бамекс Метал БГ” ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.001-0380-C01 /20.06.2016 „Подобряване  на производствения капацитет на "Бамекс Метал" БГ ООД” е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на фирма "Бамекс Метал" БГ ООД, чрез подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на компанията.

С проекта, "Бамекс Метал" БГ ООД цели да създаде технологични и производствени условия за разширяване на производствения капацитет, подобряване на производителността и качеството на продуктите.  Очакваните резултати от проекта са: подобряване на ефективността на производствените разходи ; повишаване на производителността на труда .  Проектът е насочен и към разширяване на външните пазари на компанията.

Общият бюджет на проекта възлиза на 732 580.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на  439 548.00 лв. от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.